Inspiratie

C,mm,n

Open source auto als uitnodiging om samen een nieuwe mobiliteitsvisie te ontwikkelen

Natuur en Milieu en de drie technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Enschede geven samen vorm aan hun visie op automobiliteit in de toekomst met c,mm,n. Deze eerste open source auto ter wereld is een uitnodiging om samen te werken aan de ontwikkeling van een nieuw concept voor duurzame mobiliteit. C,mm,n heeft als doel een nulemissie 2+2 family car op duurzaam opgewekte waterstof te realiseren. En c,mm,n streeft er naar individuele mobiliteit mogelijk te maken door diverse vormen van samenwerking tussen automobilisten. De initiatiefnemers willen met het project de markt voor schone, toekomstgerichte mobiliteit aanjagen.

C,mm,n

C,mm,n wordt als eerste echte open source auto ter wereld ontwikkeld. Dit gebeurt vanuit de ‘people, planet, profit’-gedachte over een duurzame toekomst waarin sociale, ecologische en economische aspecten met elkaar in balans zijn en is geïnspireerd door het zogenaamde Brundtland-rapport ,. Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van deze auto plaatsvindt in een online gemeenschap, vergelijkbaar met die van Wikipedia of Linux. De bouwtekeningen en blauwdrukken van c,mm,n zijn vrij via internet beschikbaar, zodat iedereen naar eigen inzicht ideeën en aanpassingen kan toevoegen. Voorwaarde is wel dat de toegevoegde ideeën weer aan de community worden teruggegeven. Omdat het ontwerpen van een auto behoorlijk complex is en anders dan het ontwerpen van software, is een geschikt webplatform voor het uitvoeren van het open source plan nog niet voor handen en zal dit eerst ontwikkeld moeten worden. De visie en motivatie om met een geheel nieuwe benadering van (auto)mobiliteit aan de slag te gaan, zijn er. De praktijk blijkt alleen lastiger dan voorzien. De presentatie van een eerste (niet rijdend) prototype op de Auto Rai in 2007 en het vastleggen van een aantal uitgangspunten zijn nu de opmaat naar een volgende stap. Met behulp van het nieuwe webplatform en door middel van een collectief ontwerpproces moet een rijdend prototype tot stand komen (2009). Met C,mm,n Garage, een ‘open space’ bijeenkomst, worden geinteresseerden vanuit diverse disciplines gemobiliseerd om deel te nemen aan de verdere ontwikkeling van de auto.

Visie

Er is behoefte aan een andere manier van kijken naar (auto)mobiliteit: iedereen en alles is steeds meer met elkaar verbonden; de technologie die dit mogelijk maakt is steeds makkelijker te gebruiken en wordt steeds goedkoper; de betekenis van de auto als statussymbool verandert (groter en sneller is niet altijd beter); begrippen als vrijheid en tijd krijgen een andere lading krijgen en grondstoffen worden duurder. Daarnaast is het noodzakelijk het broeikaseffect terug te dringen, voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen, de luchtkwaliteit te verbeteren (dus minder fijnstof) en geluidshinder terug te dringen. Omdat het vinden van oplossingen complex is en snelheid is geboden, is de open source benadering gekozen.

Innovatie in techniek en samenwerking

De gebruikte technologie van een met waterstof gevoed brandstofcelsysteem, de lichte en aërodynamische vormgeving en de vele mogelijkheden voor hergebruik en recycling maken van c,mm,n (zoals tot op heden ontwikkeld) een duurzame auto. De milieuvriendelijkheid wordt echter ook bepaald door de uitgekiende mogelijkheden voor samenwerking tussen gebruikers. Gezamenlijke route- en ritplanning, afleveren van goederen in de geparkeerde auto, waarschuwingssystemen voor gevaarlijke of vertragende wegsituaties: de c,mm,n-rijders wisselen voortdurend informatie uit om anderen én zichzelf te helpen.

Kenmerken

Collectieve creativiteit (en intelligentie) benutten: Door gebruik te maken van open source software en het organiseren van bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van kennis, ervaring en creativiteit vanuit diverse disciplines.
Cross-overs: Samenwerking tussen Natuur en Milieu, technische universiteiten en deelnemende bedrijven.
Collaboratief en open proces: Een brede samenwerking tussen drie universiteiten, diverse organisaties en een breed publiek.
Vitale coalitie: Het nieuwe (auto)mobiliteitsconcept kan alleen slagen als de coalitiepartijen samen verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling.

Lessen van c,mm,n

- Om een kritische massa van deelnemers te bereiken, zijn inspiratiemomenten nodig.
- Het vastleggen van heldere uitgangspunten is nodig om betrokkenheid te creëren.
- Systemen voor het collectief ontwerpen van een auto zijn complexer dan systemen voor het collectief ontwerpen van software.

Implicaties/uitdagingen voor creatieve innovatieprocessen
- Vormgeven aan een webplatform voor collectieve ontwerpprocessen.
- Financiering van een complex en langlopend proces.
- Betrokkenheid organiseren (coalitie en co-producenten).

www.autoindetoekomst.nl

Media

Geen reacties

Laat een reactie achter