Artikel

Media & Crafts

Intentieverklaring tot samenwerking

media & crafts intentieverklaring

Mediamatic, STEIM, The Beach en Waag Society hebben de intentie om, profiterend van zowel verwante visies en doelstellingen als programmatische mogelijkheden, de
krachten op een fundamenteel onderdeel van hun activiteiten te coördineren en te bundelen.

Visie

De introductie van nieuwe digitale productiemethodes heeft niet alleen een impact op de uitoefening van ambachten, maar zorgt ook voor een democratisering van productiemiddelen. Voorheen was een fabriek nodig om een product te fabriceren, nu kun je met een minimale investering in apparatuur (industriële) zelf producten maken op stuksniveau. Daarnaast zien we dat sommige ambachtelijke beroepen verdwijnen door vergrijzing en dat tegelijkertijd nieuwe nijverheid op diverse terreinen – van leefomgeving tot mobiliteit, design, mode en voedsel – in opkomst is. Dit leidt tot een opkomst van een nieuwe creatieve praktijk in zowel de autonome als de toegepaste kunsten. De combinatie van klassieke ambachtelijke technieken en innovatieve nieuwe ambachten vormt een inspiratiebron voor kunst- en cultuurexperimenten, en biedt kansen voor een nieuwe culturele infrastructuur.
In dit nieuwe tijdperk voor creativiteit gaan Mediamatic, STEIM, The Beach en Waag Society een samenwerking aan onder de noemer Media & Crafts. Het doel van dit programma is de nieuwe culturele dynamiek in Amsterdam mede vorm te geven voor
(inter)nationale ontwikkelingen in kunst, cultuur, maatschappij en onderwijs. Hierbij valt te denken aan ambachtelijkheid gecombineerd met hedendaagse digitale gereedschappen en infrastructuren om jonge professionals, bevlogen kunstenaars en amateurs van dienst te zijn.

Partners in de keten

Door de bundeling van kennis en expertise ontstaat een aanzienlijke synergie die voor deelnemende partners, kunstenaars, onderzoekers en professionals uit het onderwijs een unieke kans biedt. Gezamenlijk beslaan de partners de gehele keten van experiment, ontwikkeling en presentatie. De expertise die onze organisaties in huis hebben, en op basis waarvan wij ons programma uitwerken, zijn:
• Presentatie en participatie (fysiek en online)
• Lokale inbedding en social design
• Do-it-yourself en emerging technologies
• Artistieke visie en netwerk topkunstenaars en -ontwerpers

Belang voor Amsterdam

Jonge mensen groeien op in een digitale netwerksamenleving. Persoonlijke expressie en gezamenlijke reflectie zijn basisvaardigheden voor wie zijn eigen leven vorm wil geven.
Dit gebeurt niet alleen in het digitale domein met een veelheid aan digitale tools, maar ook in de fysieke wereld. Tijdens bijeenkomsten, workshops, masterclasses en presentaties wordt samengewerkt, samen geleerd, en krijgen talentontwikkeling en
inclusieve cultuurontwikkeling vorm in het uitvinden van nieuwe vormen van ambachtelijkheid.
Mediamatic, STEIM, The Beach en Waag Society hebben reeds een geschiedenis van samenwerken. Door een programmatische verdieping, wordt de synergie tussen onze instellingen ingezet ter versterking van de culturele infrastructuur in de stad. We tonen
het belang van ambachten voor inclusieve cultuurontwikkeling en ontsluiten kennis voor het publiek. Elke instelling brengt zijn eigen expertise en lokale en internationale netwerken mee. Daar waar The Beach zich richt op ambachtelijke processen in een lokale sociale context, combineert Waag Society deze processen met emerging technologies, organiseert STEIM laagdrempelige workshops voor verschillende doelgroepen (waaronder jongeren en amateurs) en verdiept Mediamatic de publieksparticipatie. De hier samenwerkende instellingen verbinden vanuit hun
bestaande kennis en netwerken de digitale en de fysieke wereld met elkaar — nieuwe ideeën, nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden. Op verschillende schaal en niveaus: buurt, stad, nationaal en internationaal. De stad Amsterdam toont niet alleen haar waarde aan een (inter)nationaal publiek, maar leert ook van internationale professionele kunstenaars uit de netwerken van de betrokken instellingen. Mediamatic, STEIM, The Beach en Waag Society voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor dit thema. Uiteraard zijn er andere interessante spelers in Amsterdam actief die dicht tegen het Media & Crafts programma aan staan. Te denken valt aan: Amsterdams Grafisch Atelier, NASA i.o. (voorheen NIMk en Smart Project Space), Stedelijk Museum en FOAM. Deze en andere relevante organisaties zullen we
betrekken bij de uitwerking van programma’s en activiteiten. Door (incidentele) samenwerkingen aan te gaan met verschillende partijen, vergroten we de zichtbaarheid, inhoudelijke boodschap en het betrokken netwerk.

Getekend d.d. 31 januari 2012,
Mediamatic / Jans Possel, STEIM / Dick Rijken, The Beach / Diana Krabbendam, Waag Society / Marleen Stikker

Media

Documenten

Geen reacties

Plaats een reactie